Kulturgarantin

Alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 tar varje läsår del av en upplevelse, till exempel en föreställning, utställning, film eller konsert, och arbetar i klassrumsmiljö kring upplevelsen med kulturpedagog och ordinarie lärare.

Flera ungdomar i ring tittar ner i kameran

Kulturgarantin i Simrishamn är en modell för kultur i skolan som inspirerat många kommuner sedan starten 2005. Den grundas helt på barnkonventionen och skolans styrdokument. Ett tydligt fokus på barns lika rätt till kultur formar elevens garanti: bästa möjliga förutsättningar för barns och ungas tillgång till kultur – både som skapande och som kulturupplevelser.

Syftet med Kulturgarantin är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv och som ett verktyg för att levandegöra undervisningen. Den gemensamma upplevelsen kan bli en utgångspunkt för samtal om till exempel identitet, känslor och värderingar.

Ett tydligt barnperspektiv, tillit till kulturens kraft och till den växande människans möjligheter är grunden för en levande Kulturgaranti med eleven i fokus.

Struktur och långsiktighet i modellen ger utrymme för en skapande process och kreativ utveckling hos den enskilda eleven och ger konkreta förutsättningar för kultur som en del av skolans vardag.

Kulturgarantin gäller samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 9 inklusive anpassad skola. Den ingår även i kommunens integrationsarbete gällande barn och unga. Att alla elever omfattas och att kulturämnena återkommer under skoltiden ger möjlighet till progression och utveckling pedagogiskt och individuellt både för lärare och elever.

Alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 tar varje läsår del av en upplevelse – till exempel en föreställning, utställning, film eller konsert – och arbetar i klassrumsmiljö kring upplevelsen med kulturpedagog och ordinarie lärare.

Kulturpedagoger och skolornas personal möts kontinuerligt i erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för att integrera kulturpedagogik i skolans vardagliga arbete.

Upplevelse
Kulturupplevelsen ska vara av professionell art och hålla en hög kvalitet. Det kan vara en teaterföreställning, film, konstutställning, dansföreställning, konsert eller ett författarbesök beroende på årskurs. Valet av vilken föreställning, film eller författarbesök vi köper in till skolorna sker i samarbete mellan lärare, kulturpedagoger och elever.

Möte med kulturpedagog
Upplevelsen för- och/eller efterarbetas i klassen med kulturpedagog och ordinarie lärare. Här ges utrymme för eleven att tänka efter, reflektera och själv uttrycka sig.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
Skolornas pedagoger och kulturpedagogerna för en dialog om hur arbetet ska se ut. Minst tre schemalagda möten per läsår för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och därutöver handledning och kunskapsöverföring på plats i klassrummet.

Kontinuitet
Kulturpedagogiska enheten är permanent verksamhet. Fast anställda pedagoger arbetar inom Kulturgarantin och Kulturskolan. För grundskolans del ger det kontinuitet och långsiktighet i hur eleverna kommer får ta del av kultur som upplevelse och kultur som språk och verktyg. Varje skolår knyts till ett kulturämne som sedan återkommer minst en gång under elevernas grundskoletid. På så sätt kan både elever och lärare vidareutvecklas inom kulturämnena. De elever som vill ha och lära ännu mer har möjlighet att göra det på fritiden i Kulturskolan.

Dialog och samarbete
Kulturpedagogiska enheten ligger under barn- och utbildningsförvaltningen som en av flera skolenheter. Det underlättar dialog och samarbete med skolornas ledare och lärare. Kultur blir en del av skolans värld och inte något som kommer utifrån.

Förankring i skolans arbete
Arbetet i Kulturgarantin utgår från mål i lokala skolplanen och läroplanen kombinerat med erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola och barnomsorg.

Utvärdering och utveckling
Kulturgarantin är en elevernas garanti. Med grund i politiskt fattat beslut och i dialog med skolornas personal finns både en kontinuitet och plattform och möjlighet till ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Kulturpedagogerna är lyhörda för elevernas reflektioner och lärarnas synpunkter och planering. Mer formella utvärderingar görs vid läsårsslut.

Kulturgarantin stöds med statliga medel från Kulturrådet: Skapande Skola

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret
Kulturskolan
Kulturskolan/Godsmagasinet
Stenbocksgatan 9
Simrishamn